Chánh Điện Chùa Pháp Vương
Welcome to Chua Phap Vuong
Quán Thế Âm

Kính mời toàn thể chư Thiện Tín Phật Tử và Đồng Bào các giới hoan hỷ quang lâm tham dự Đón Mừng Xuân Bính Thân - 2016

 • Chương Trình Đón Mừng Xuân Bính Thân - 2016
  - Lễ Tất Niên sẽ được trọng thể cử hành vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 31/01/2016
  * Cúng dường Tam Bảo, Thuyết Pháp, Cúng Chư Hương Linh và Thọ Trai

  - Lễ Cung Đón Giao Thừa lúc 11 giờ tối Chủ Nhật, ngày 07/02/2016

  - Lễ Phật Đầu Năm, 12 giờ trưa, Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư, ngày 08, 09 và 10/02/2016

  - Lễ Tân Niên-Cầu An Đầu Năm lúc 12 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 14/02/2016
  * Cúng dường Tam Bảo, Dâng Sớ Cầu Nguyện, Thuyết Pháp, Cúng Chư Hương Linh và Thọ Trai

 • TÂM THƯ Khuyến Thỉnh Tùy Hỷ Công Đức Cúng Dường Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
  Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Thời Biểu Tu Học Và Hoằng Pháp tại Chùa Pháp Vương
  Hàng Ngày, Hàng Tuần, Hàng Tháng
 •  

  Dâng Sớ Cầu Nguyện

 • Cầu An
 • Cầu Siêu

 • Mẫu Đơn Phát Tâm Cúng Dường

 • Cúng Dường PHO TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Cúng Duờng Tam Bảo, Hộ Trì Tam Bảo Hàng Tháng

 • Xây Dựng Chánh Điện, Đại Quán Âm Lộ Thiên

 • Ấn Tống Kinh Sách


 •  

  Home |About Us | Contact Us

  Copyright ©2012, Chùa Pháp Vương - All rights are reserved.