Chánh Điện Chùa Pháp Vương
Welcome to Chua Phap Vuong
Quán Thế Âm

Sinh Hoạt tại Chùa Pháp Vương - năm 2015

 • Chương Trình Lễ vào tháng Hai âm lịch - 2015, với chương trình như sau:

  - Lễ Vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát: 12 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 19-04-2015.
  * Tại chùa Pháp Vương
  * Tiếp theo Lễ là một thời Thuyết Pháp về “Hóa Thân Quán Thế Âm Bồ Tát”

  - Lễ Cầu Siêu Độ trong dịp Thanh Minh Tảo Mộ: 11 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 25-04-2015
  * Tại Nghĩa Trang Phật Giáo vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, trước tôn tượng đức Phật A Di Đà, trong khuôn viên Buddhist Memorial Garden, 7400 Lee Highway, Falls Church, Virginia 22042.
  * Cầu siêu chư hương linh

  Chùa Pháp Vương trân trọng thông báo và kính mời toàn thể chư Thiện Tín Phật Tử và Đồng Bào các giới hoan hỷ quang lâm tham dự 2 buổi Lễ nêu trên


 • TÂM THƯ Khuyến Thỉnh Tùy Hỷ Công Đức Cúng Dường Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
  Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Thời Biểu Tu Học Và Hoằng Pháp tại Chùa Pháp Vương
  Hàng Ngày, Hàng Tuần, Hàng Tháng
 •  

  Dâng Sớ Cầu Nguyện

 • Cầu An
 • Cầu Siêu

 • Mẫu Đơn Phát Tâm Cúng Dường

 • Cúng Dường PHO TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Cúng Duờng Tam Bảo, Hộ Trì Tam Bảo Hàng Tháng

 • Xây Dựng Chánh Điện, Đại Quán Âm Lộ Thiên

 • Ấn Tống Kinh Sách


 •  

  Home |About Us | Contact Us

  Copyright ©2012, Chùa Pháp Vương - All rights are reserved.