MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ - 2014
Chánh Điện Chùa Pháp Vương
Welcome to Chua Phap Vuong
Quán Thế Âm

Sinh Hoạt tại Chùa Pháp Vương - năm 2014

 • Chương Trình Đón Mừng Xuân Giáp Ngọ - 2014, với chương trình như sau:
  - Lễ Tất Niên: 12 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 19/01/2014
  - Lễ Cung Đón Giao Thừa: giờ tối Thứ Năm, ngày 30/01/2014 đến sáng Thứ Sáu, ngày 31/01/2014
  - Lễ Phật Đầu Năm: 12 giờ trưa, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 31/01/2014 và ngày 1, 2/02/2014
  - Lễ Tân Niên-Lễ Khai Kinh Cầu An Đầu Năm: 12 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 9/02/2014
  - Khóa Lễ Tụng Kinh Dược Sư: 7 giờ tối, Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Sáu, ngày 12, 13 và 14/02/2014
  - Lễ Rằm Tháng Giêng: 12 giờ trưa, Thứ Sáu, ngày 14/02/2014
  - Lễ Thượng Nguyên Đầu Năm-Lễ Hoàn Kinh : 12 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 16/02/2014


 • TÂM THƯ Khuyến Thỉnh Tùy Hỷ Công Đức Cúng Dường Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
  Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Thời Biểu Tu Học Và Hoằng Pháp tại Chùa Pháp Vương
  Hàng Ngày, Hàng Tuần, Hàng Tháng
 •  

  Dâng Sớ Cầu Nguyện

 • Cầu An
 • Cầu Siêu

 • Mẫu Đơn Phát Tâm Cúng Dường

 • Cúng Dường PHO TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Cúng Duờng Tam Bảo, Hộ Trì Tam Bảo Hàng Tháng

 • Xây Dựng Chánh Điện, Đại Quán Âm Lộ Thiên

 • Ấn Tống Kinh Sách


 •  

  Home |About Us | Contact Us

  Copyright ©2012, Chùa Pháp Vương - All rights are reserved.