Chánh Điện Chùa Pháp Vương
Welcome to Chua Phap Vuong
Quán Thế Âm

Trân trọng thông báo và kính mời toàn thể chư Thiện Tín Phật Tử và Đồng Bào các giới hoan hỷ quang lâm tham dự Đại Lễ Phật Đản - Ất Mùi - 2015

 • Chương Trình Đại Lễ Phật Đản - Ất Mùi - ngày 24-05-2015:

  - Chùa Pháp Vương sẽ trang nghiêm trọng thể cử hành Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2639 vào lúc 12 giờ trưa, Chủ nhật, ngày 24-05-2015 (nhằm ngày Mùng Bảy tháng Tư năm Ất Mùi

  * Thuyết Pháp “Đức Phật Đản Sanh: Ý Nghĩa và Mục Đích”
  * Nghi Thức Cúng Dường Đại Lễ Khánh Đản
  * Lễ Mộc Dục (Tắm Phật Sơ Sanh)
  * Thanh Trai
  * Lễ Quy Y Tam Bảo
  * Cúng Thí Thực Cô Hồn và Hoàn Mãn

 • TÂM THƯ Khuyến Thỉnh Tùy Hỷ Công Đức Cúng Dường Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
  Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Thời Biểu Tu Học Và Hoằng Pháp tại Chùa Pháp Vương
  Hàng Ngày, Hàng Tuần, Hàng Tháng
 •  

  Dâng Sớ Cầu Nguyện

 • Cầu An
 • Cầu Siêu

 • Mẫu Đơn Phát Tâm Cúng Dường

 • Cúng Dường PHO TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Cúng Duờng Tam Bảo, Hộ Trì Tam Bảo Hàng Tháng

 • Xây Dựng Chánh Điện, Đại Quán Âm Lộ Thiên

 • Ấn Tống Kinh Sách


 •  

  Home |About Us | Contact Us

  Copyright ©2012, Chùa Pháp Vương - All rights are reserved.