Chánh Điện Chùa Pháp Vương
Welcome to Chua Phap Vuong
Quán Thế Âm

Trân trọng thông báo và kính mời toàn thể chư Thiện Tín Phật Tử và Đồng Bào các giới hoan hỷ quang lâm tham dự Đai Lễ Vu Lan Báo Hiếu – 2015

 • Chương Trình Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu – 2015
  - Chùa Pháp Vương sẽ trang nghiêm trọng thể cử hành Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu vào lúc 11 giờ Trưa Chủ Nhật ngày 23-08-2015:

  * Thuyết giảng “Ý Nghĩa Vu Lan Thắng Hội”
  * Tụng Kinh Vu Lan
  * Cúng dường Tam Bảo
  * Cầu Siêu chư Giác Linh Tôn Linh
  * Tiến Cúng chư Hương Linh thờ tại chùa Pháp Vương
  * Thọ Trai, Truyền Tam Quy Y và Ngũ Giới

 • Chương Trình Lễ Rằm Tháng Bảy – 2015
  - Chùa Pháp Vương sẽ trang nghiêm trọng thể cử hành Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu vào lúc 11 giờ Trưa Chủ Nhật ngày 23-08-2015:

  * Tụng kinh Báo Ân Cha Mẹ
  * Cúng Ngọ
  * Tuyên Sớ Cầu Siêu-Cầu An
  * 6 giờ Chiều là Lễ Cúng Thí Thực Cô Hồn

 • TÂM THƯ Khuyến Thỉnh Tùy Hỷ Công Đức Cúng Dường Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
  Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Thời Biểu Tu Học Và Hoằng Pháp tại Chùa Pháp Vương
  Hàng Ngày, Hàng Tuần, Hàng Tháng
 •  

  Dâng Sớ Cầu Nguyện

 • Cầu An
 • Cầu Siêu

 • Mẫu Đơn Phát Tâm Cúng Dường

 • Cúng Dường PHO TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Cúng Duờng Tam Bảo, Hộ Trì Tam Bảo Hàng Tháng

 • Xây Dựng Chánh Điện, Đại Quán Âm Lộ Thiên

 • Ấn Tống Kinh Sách


 •  

  Home |About Us | Contact Us

  Copyright ©2012, Chùa Pháp Vương - All rights are reserved.