Chánh Điện Chùa Pháp Vương
Welcome to Chua Phap Vuong
Quán Thế Âm

Sinh Hoạt tại Chùa Pháp Vương - năm 2015

 • Chương Trình Đón Mừng Xuân Ất Mùi - 2015, với chương trình như sau:
  - Lễ Tất Niên: 12 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 15.02.2015
  - Lễ Cung Đón Giao Thừa: 11 giờ tối Thứ Tư, ngày 18.02.2015 đến sáng Thứ Năm, ngày 19.02.2015
  - Lễ Phật Đầu Năm: 12 giờ trưa, Thứ Năm, Thứ Sáu, và Thứ Bảy ngày 19, 20, và 21.02.2015
  - Lễ Tân Niên-Cầu An Đầu Năm: 12 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 22.02.2015
  - Lễ Khai Kinh Cầu An Đầu Năm: 12 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 01.03.2015
  - Khóa Lễ Tụng Kinh Dược Sư: 7 giờ tối, Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư, ngày 02, 03 và 04.03.2015
  - Lễ Rằm Tháng Giêng: 12 giờ trưa, Thứ Năm, ngày 05.03.2015
  - Lễ Thượng Nguyên Đầu Năm-Lễ Hoàn Kinh : 12 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 08.03.2015


 • TÂM THƯ Khuyến Thỉnh Tùy Hỷ Công Đức Cúng Dường Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
  Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Thời Biểu Tu Học Và Hoằng Pháp tại Chùa Pháp Vương
  Hàng Ngày, Hàng Tuần, Hàng Tháng
 •  

  Dâng Sớ Cầu Nguyện

 • Cầu An
 • Cầu Siêu

 • Mẫu Đơn Phát Tâm Cúng Dường

 • Cúng Dường PHO TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Cúng Duờng Tam Bảo, Hộ Trì Tam Bảo Hàng Tháng

 • Xây Dựng Chánh Điện, Đại Quán Âm Lộ Thiên

 • Ấn Tống Kinh Sách


 •  

  Home |About Us | Contact Us

  Copyright ©2012, Chùa Pháp Vương - All rights are reserved.